دکتر سیدعلی حسینی عضو كميته اجرايي
دكتر محمد ادبي تبار عضو كميته اجرايي
دكتر سيده فاطمه موسوي عضو كميته اجرايي
دکتر حامد حسين زاده عضو كميته اجرايي       
دکتر مريم حسين زاده عضو کمیته اجرایی
دکتر ابوالحسن خدادادپور عضو كميته اجرايي
دکتر بهزاد زنجاني نژاد عضو كميته اجرايي
دکتر عيسي خشرو رودباركي عضو كميته اجرايي
دکتر حامد رادمرد عضو كميته اجرايي
دکتر محرم بهرام خو عضو كميته اجرايي
دکتر سعيد حسين پور عضو كميته اجرايي
دکتر صابر ميري عضو كميته اجرايي
  • ارسال شده توسط :
    دبیرخانه
  • تعداد بازدید :
عنوان نمایشی